# نشریه_کُرمانجی_(kurmanc&238;)_انستیتو_کُردی_پاریس