اسم صوت مکرر در زبان کُردی – Navê dengê ducare

کریم سروش - مهاباد   - که‌ریم سورووش - مه‌هاباد - Kerîm Surûş - Mehabadکریم سروش – مهاباد

Kerîm Surûş – Mehabad

Navê dengê ducare

اسم صوت مکرر در کُردی

زبان کردی از لحاظ اسم مکرر بسیار غنی، پر محتوا و گوش نواز است. گاهی برای ترجمه یکی از این اسامی به زبانی دیگر باید سطرها نوشت. در حقیقت کثرت اصوات در زبان کردی نشانه قدرت و گستره عظیم واژگان آن است. در ادامه نمونه ای از این اسامی مکرر آمده است.

اسم صوت مکرر – Navê dêngê ducare

Bare bar

باره‌ بار – صدای بع بع گوسفند به هنگام جستجوی بره

Çilqe çilq

چلقه‌ چلق – صدای آب درون قمقمه نیمه پر به هنگام تکان خوردن

Çîve çîv

چیڤه‌ چیڤ – صدای جوجه پرندگان

Cize ciz

جزه‌ جز – صدای سرخ شدن چیزی درون روغن داغ

Drîng drîng

درینگ درینگ – صدای زنگوله حیوانات اهلی

Firre firr

فڕه‌ فڕ – صدای بد نوشیدن مایعات، هورت کشیدن

Fîte fît

فیته‌ فیت – صدای سوت

Gume gum

گومه‌ گوم – صدای پا به هنگام راه رفتن روی بام

Gurim gurim

گورم گورم – صدای کوبیدن چیزی، مانند کوبیدن (با چوب ضربه زدن) قالی به هنگام شستن یا تمیز کردن

Gurme gurm

گورمه‌ گورم – صدای توپ جنگی

Gurpe gurp

گورپه‌ گورپ – صدای کم یا زیاد شدن آتش در بخاری نفتی یا چوبی

Gurre gurr

گوڕه‌ گوڕ – صدا خفیف رعد و برق

Hare har

هاره‌ هار – صدای نعره خر، صدای سگ آماده حمله

Hişe hiş

هشه‌ هش – صدای آب رودخانه ای که از دره ای پایین می آید

Horre hor

هۆڕه‌ هۆر  – صدای موتور ماشین از دور

Hoşe hoş

هۆشه‌ هۆش - صدای آب در حال جوشیدن درون کتری، صدای حرکت مار درون علف خشک یا کمی خشک

Kakir kakir – qibe qib

کاکر کاکر – قبه‌ قب – صدای خواندن کبک

Kale kal

کاله‌ کال – صدای بره گوسفند و بز (نالیدن در جستجوی مادر)

Kefte keft

که‌فته‌ که‌فت – صدا پارس کردن سگ

Kirpe kirp

کرپه‌ کرپ – صدای شکستن چیزی سفت در دهان بسته

Kuxe kux (kuxte kuxt)

کوخه‌ کوخ (کوخته‌ کوخت) – صدا سرفه کردن

Mirçe mirç

مرچه‌ مرچ – صدای مزه کردن دهان، صدای ناشی از مک زدن

Piste pist

پسته‌ پست – صدای درگوشی صحبت کردن چند نفر با هم

Qare qar

قاره‌ قار – صدای مردان به هنگام عصبانیت

Qîje qîj

قیژه‌ قیژ – صدای زنان به هنگام عصبانیت

Qîrre qîrr

قیڕه‌ قیڕ – صدای فریاد زنان و کودکان در مصایبی مانند زلزله، سیل و …

Şirre şirr

شڕه‌ شڕ – صدای باران، صدای ریختن آب از ناودان روی زمین

Teqe teq

ته‌قه‌ ته‌ق – صدای در زدن، صدای شلیک چندین گلوله

Tike tik

تکه‌ تک – صدای حرکت عقربه ساعت

Wîze wîz

ویزه‌ ویز – صدای باد شدید و کولاک که درون درختان، کوه و … می پیچد

Xurre xur

خوڕه‌ خور – صدای خر خر کردن در خواب

Zînge zîng

زینگه‌ زینگ – صدای به هم خوردن سکه ها

Zirme zirm

زرمه‌ زرم – صدای ضرب و موسیقی و امثال آن

Zirre zirr

زڕه‌ زڕ  – صدای بلند خر

مقدمه این نوشته و بیشتر مثال های آن از کتاب دستور زبان کردی کرمانجی تالیف یوسف کلونگ زاده انتخاب شده است.

-

الله مزار: امثال این دست از تحقیفات در رابطه با جزئیات زبان کردی کرمانجی را می توانید در شمارگان مختلف نشریهکُرمانجی (KURMANCÎ) انستیتو کُردی پاریس در لینک زیر بیابید – لینک زیر را ببینید:

دانلود / 49 شماره از نشریه کُرمانجی (KURMANCÎ) انستیتو کُردی پاریس

/ 0 نظر / 54 بازدید